فصلنامه شماره 13
​سرفصل ​عنوان مقاله ​مترجم ​نویسنده
​سرمقاله​ بانکهای خصوصی، ضرورت و احتیاط
​​​میزگرد​​​ بانکداری در دوران گذر
بخش ویژه​​​ ایجاد بانکهای خصوصی، رویکردی جدید در اقتصاد کشور سید حسن حسینی​
بخش ویژه​ بازگشت بانکهای خصوصی به صحنه اقتصاد ایران  ​ گروه گزارش​​​
مقالات​​​ مدیران شعب بانکها و مهارت های موردنیاز علی اکبر صادقی پایین کولایی​
مقالات مدیریت داراییها و بدهیها در بانکها و موسسات مالی ​حفظ الله سلطان محمدی​
مقالات​ چک وسیله ای برای پرداخت، یا تامینی برای اعتبار ابراهیم درویشی
مقالات​ راهکارهای پیشگیری از مطالبات معوق عباس روحی زهرایی
مقالات​ جایگاه ریسک در عملیات بانکهای تجاری حسینعلی مهراب پور
خبر و نظر​ بانکداری در ایران، آغاز یک عصر جدید ​گفتگو با دکتر بیژن بیدآباد
خبر و نظر​​ گنجینه درخشان
خبر و نظر​​ یک تجربه موفق
خبر و نظر​ اقتصاد ایران و شفافیت
د​نیای بانکداری​ اخلاق بازرگانی زهرا احمدیان مقدم​
د​نیای بانکداری​ بانکداری خارجی در چین شراره یوسفی​
​دنیای بانکداری​​ ​بازگشت کمرنگ بانکهای آسیایی​ ​حمید کیارشی​
​دنیای بانکداری​​ ریسک بزرگ دویچه بانک ​سیمین​ میرزاآقایی