فصلنامه شماره 27
سرفصل​ ​عنوان مقاله ​مترجم ​نویسنده
مشترى محورى يعنى همين؟! تهمينه بامشاد ​ ​

چرا مشتري محوري !؟ دکتر محمد باقر صدري ​
حسابرسى داخلى در بانكها حسن گندم کار
اتحاديه پولى شرق آسيا؛ فراتر از حرف سهيل ايلداري ​
اخبار
راه ‏حل بهينه معضلات چك‏هاى برگشتى در سيستم بانكى شهريار کوثري ​

پديده بدهى و زيان انباشته دکتر حسين کدخدائي
مديريت و لزوم شناخت ساخت و پيوند سيستم دکتر محمدحسن اعتضادي​
بانكدارى اسلامى، آيينه تمام نماى عملکرد مشتريان دکتر حسين حشمتي​

متناسب سازى و نامتناسب سازى سازمان مرتضي مرتضوي ​
خوب،بد،زشت گزارشى از سرقتهاى مسلحانه از بانكها شهلا محصل ​
نقش توسعه منابع انسانى در كارآيى و اثربخشى فرآيندهاى سازمانى حميد والايي شريف​
حسابدارى منابع انسانى، چالش يا فرصت​​ محمد روشن​​​
مقررات اجرايى و چگونگى صدور آن فضل الله اشوري​
راه ‏حل بهينه معضلات چك‏هاى برگشتى در سيستم بانكى مرتضي والي نژاد ​