معاونین مدیرعامل و مدیران امور
  
  
  
سید بیوک موسویمعاونت سرمايه های انساني و پشتیبانیb.mosavi[@]bsi.ir
علی حاجی پور معاونت شعب و بازاریابی   A.Hajipoor[@]bsi.ir
احمد فاضلیمعاونت مالی
مهدی گودرزیمعاونت بین المللm.goodarzi[@]bsi.ir
مصطفی رحیمی شهواریمعاونت حقوقی و وصول مطالباتm.rahimi[@]bsi.ir
احمد بهشتی لنگرودیمعاونت اعتباراتah.Beheshti[@]bsi.ir
حسن ملکیمشاور مدیرعامل و مدیر امور حراست و حفاظتH.maleki[@]bsi.ir
محمدحسین دانشوربازرس ویژه مدیرعامل m.daneshvar[@]bsi.ir
علیرضا افکارمدیر امور شعب جنوب کشورa.afkar[@]bsi.ir
محمد حسین زارعیمدیر امور  شعب شمال کشورmh.zarei[@]bsi.ir
سید کاظم مرتضوی اسکوئیمدیر امور شعب مناطق تهران، استان البرز و شعبه مستقل مرکزی 3046k.mortazavi[@]bsi.ir
محمد درودگرمدیر امور پیگیری و وصول مطالباتm.doroodgar[@]bsi.ir
مدیر امور بازرسی و تطبیق
ساعد امین جعفریمدیر امور خدمات و پشتیبانیs.aminjafari[@]bsi.ir
سید جعفر صدریمدیر امور فناوري اطلاعاتj.sadri[@]bsi.ir
حسین مردانیمدیر امور سرمایه های انسانیH.Mardani[@]bsi.ir
عبدالرضا فتاحیمدیر امور حقوقیa.fatahi[@]bsi.ir