مدیرعامل و هیئت مدیره
مدیرعامل
حجت اله صیدی
تلفن :
88307822
نمابر :
88306059
پست الکترونیک :
saydi[@]bsi.ir
عضو هیأت مدیره بانک
رضا صدیق
تلفن :
88836018
نمابر :
88836759
پست الکترونیک :
--
عضو هیأت مدیره
امیر یوسفیان
تلفن :
88826696
نمابر :
88832815
پست الکترونیک :
a.yousefian[@]bsi.ir