حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
حساب سپرده قرض الحسنه جاری ارزی
تعریف
هدف
ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزينه ها
​​نحوه برداشت از حساب