حساب سپرده مدت دار ارزی
حساب سپرده مدت دار ارزی​
تعریف

​سپرده ایی است كه در آن مشتريان مبلغ ارزي معيني را در دورۀ زماني مشخص و با هدف دريافت سود، در اختيار بانک قرار مي دهند .

هدف

افزايش منابع بانک از طريق منتفع کردن يا پرداخت سود به مشتري

ویژگی ها
​کاربرد منابع
شرایط افتتاح حساب
مدارک مورد نیاز
مراحل انجام افتتاح حساب
​متصدي انجام خدمت
​کارمزدها و هزينه ها
​​نحوه برداشت از حساب