حواله ارزي
حواله ارزي
تعریف

​نوعي دستور پرداخت است که به موجب آن يک بانک به تقاضاي مشتري خود ( اعم از حقيقي و حقوقي ) عهده يکي از بانکهاي کارگزار خود در داخل و خارج از کشور صادر و از او مي خواهد که وجه آن را به ذيفع حواله پرداخت نمايد

هدف

​​​رضايت مشتريان و سهولت در انتقال ارز به درخواست مشتري

​شرایط و ضوابط
​در حواله هاي ارزي صادره تأمين وجه حواله به صورت اسکناس و نقود بيگانه پس از احراز صلاحيت تا سقف ​٥.٠٠٠ دلار به منظور رعايت قوانين پولشوئی الزامی است.
اظهار نامه گمرکی در مبادی ورودی برای مسافران خارجی و تا سقف اظهارنامه به منظور رعايت قوانين پولشوئی الزامی است.
در حواله هاي ارزي وارده تأمين وجه حواله به صورت اسکناس و نقود بيگانه به هرميزان با رعايت قوانين پولشوئی امکان پذير است.
مدارک مورد نياز​

​​-----------------------

کارمزدها و هزينه ها​

​مي بايست بر اساس نرخ فروش صورت گرفته و از مشتريان دريافت گردد .

فرآيند ارائه سرويس​

​پس از مراجعه مشتري به شعب ارزي و ارائه درخواست صدور حواله ارزي و معرفي ارز حواله ( از محل حساب ارزي ، اظهار نامه گمرکي ، واريز نقدي ، خريد ارز به صورت توافقي از مناطق آزاد تجاري و ... ) بانک در کوتاه ترين زمان و از طريق سيستم سوئيفت نسبت به صدور حواله ارزي عهده کارگزاران خارجي و داخلي اقدام مي نمايد .

توضيحات تکميلي​
حواله هاي ارزي صادره
ارائــه خدمت ارســال حواله ارزی به کارگـزاران داخلی و خارجی از طـريق تاميــن وجــه حواله به روش های :
تامين وجه حواله از محل حواله وارده، برای ارسال به خارج از کشور صرفاً در خصوص وجوه با منشأ خارجی
تأمين وجه حواله به صورت اسکناس و نقود بيگانه (آورده نقدی مشتری به صورت ارز)
امکان پذير است.
حواله هاي ارزي وارده
کليه مشتريان بانک اعم از دارندگان حساب و يا مشتريان فاقد حساب در بانک صادرات می توانند از خدمات حواله های ارزی وارده بهره مند گردند. خدمات مذکور عبارتند از:
 امکان واريز وجه حواله وارده به حساب های ارزی مشتری.
 امکان فروش ارز حواله وارده به بانک توسط مشتری به نرخ روز و يا تبديل آن به ساير ارزها (ارزهای مجاز شده توسط بانک مرکزی ج.ا.ا).
پرداخت وجه حواله وارده به مشتری با رعايت مقررات پولشوئی به صورت غير نقدی.