تنزیل اسناد و اعتبارات و بروات وصولی
تنزيل اسناد و اعتبارات و بروات وصولي
تعریف

​تعهدات اسناد مدت دار اعتبارات اسنادي و بروات ارزي تعهد شده توسط خريدار خارجي و يا بانکهاي کارگزار و شعب خارج از کشور را در چهارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و آيين نامه موقت تنزيل اسناد و اوراق تجاري خريداري نموده و نسبت به پرداخت وجه آن به فروشندگان ايراني اقدام مي نمايد .

هدف

​امکان بهره برداری از سرمايه در گردش واحدهای صنعتی و توليدی

شرایط و ضوابط
​مدارک مورد نیاز

​طبق آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه

​کارمزدها و هزينه ها

​طبق آخرين بخشنامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه اخذ مي گردد .

​فرايند ارائه سرويس
​توضيحات تکميلي