اطلاعات تماس با مدیران و ادارات کل
برج سپهر: خیابان سمیه ما بین خیابانهای شهید مفتح و بهار
برج غدیر: خیابان سمیه ما بین خیابانهای بهار و شهید مفتح
ساختمان جمهوری: خیابان جمهوری اسلامی مقابل ساختمان آلومینیوم طبقات فوقانی  شعبه جمهوری اسلامی بانك صادرات
ساختمان طالقانی: تقاطع خیابان طالقانی و ولیعصر(عج) جنب بیمارستان تخصصی کودکان ساختمان معاونت توسعه نیروی انسانی بانک صادرات ایران
  
  
  
  
  
مديرعامل و عضو هیئت‌مدیرهحجت اله صیدی88307822برج سپهرطبقه2288306095
رئیس هیئت‌مدیرهحمید تاجیک88307818برج سپهرطبقه2388834820
قائم مقام و عضو هیئت‌مدیرهرضا صدیق88836018برج سپهر طبقه2388836759
نائب‌رئیس هیئت‌مدیرهامیر یوسفیان88826696برج سپهرطبقه2388832815
عضو هیئت‌مدیرهایرج نیک اختر88307824برج سپهرطبقه2388832752
سرپرست معاونت بین المللحمیدرضا خلج زاده88834792برج س‍‍‍‍‍پهر طبقه ۲۴88839546
معاونت حقوقی و وصول مطالباتعبدالرضا فتاحی88836278برج سپهر طبقه 2488316764
معاونت اعتباراتمحمد حسین زارعی88833802برج سپهرطبقه2488308950
معاونت مالیاحمد فاضلی84764080برج سپهرطبقه2488836580
معاونت طرح و برنامهرضا گودرزی84765090برج سپهر طبقه 2488832801
معاونت سرمايه های انساني و پشتیبانیسید بیوک موسوی84764200برج سپهرطبقه2488834596
معاونت شعب و بانکداری جامعمصطفی رحیمی شهواری88835470برج سپهرطبقه2488832801
بازرس ویژه مدیرعاملمحمدحسین دانشور88304857برج سپهر طبقه 24          88836280
مديرعامل کانون بازنشستگانیوسف ایزدی88383824  تقاطع طالقانی و ولیعصر(عج) مجتمع نور    88383823
مشاور مدیرعامل و مدير امور حراست و حفاظتحسن ملکی84762003برج سپهرطبقه2588833603
مشاور اجرائی مدیرعاملسید کاظم مرتضوی اسکوئی88835470برج سپهر طبقه 2488832801
مدیر امور پیگیری و وصول مطالباتمحمد درودگر88833152برچ سپهر طبقه 1088833154
مدیر امور بازرسی و تطبیقولی آزادی88318889برج سپهر طبقه 1288839537
مدیر امور خدمات و پشتیبانیغلامرضا مهدی88832810برج سپهرطبقه2488832411
مدیر امور فناوري اطلاعاتسید جعفر صدری91085030ساختمان غدیر91086071
مدیر امور سرمایه های انسانیحسین مردانی91085070ساختمان غدیر91086063
مدیر امور مناطق تهران، البرز و شعبه مستقل مرکزیاکبر مرادی زاویه84764214برج سپهر طبقه 1888836420
مدیر امور شعب شمال کشورمحمود حاتمی84764088برج سپهر طبقه 1888831910
مدیر امور شعب جنوب کشورعلیرضا افکار88836916برج سپهر طبقه 1888831910
مشاور مدیرعامل و رئیس اداره کل روابط عموميپدرام پاک آئین84764117برج سپهرطبقه7   88839534
رئیس اداره کل حوزه مديريتحسن زاهدی88833907-88833408برج سپهرطبقه2288306095
رئيس اداره کل حراستاسماعیل غلامی84763004برج سپهرطبقه2588832757
اداره کل مدیریت ریسک و تطبیقمحمد روشن88835723برج سپهر طبقه 1088835726
رئيس اداره کل حفاظت فیزیکیسید قاسم معصومی88835474برج سپهرطبقه288835472
رئیس اداره کل حفاظت فناوری اطلاعاتمونا ونکی84764190برج سپهرطبقه2588832406
رئیس اداره کل بازاريابي88832151برج سپهرطبقه1888315853
رئیس اداره کل بانکداری جامععباس خرازی افرابرج سپهر طبقه 18
رئيس اداره کل پیشگیری و مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسمجعفر فتح الهي رنجبرشاهرخي88836023برج سپهرطبقه 1788832152
رئیس اداره کل خزانه داریمحمد بیارش88836456برج سپهرطبقه388836736
رئیس اداره کل حسابگريطاهر ارشادی66750091ساختمان جمهوري66716070
رئیس اداره کل حسابداری مالیحسن رضایی88836140برج سپهر طبقه 1288833804
رئیس اداره کل آمار و حسابداري مديريتعلی راستین فر88820716برج سپهرطبقه1388839531
رئیس اداره کل تدارکاتسید مجید شجاع الدین 88832501برج سپهرطبقه488836374
رئيس اداره کل امور مهندسی و ساختمانبهرام عضدی88821702برج سپهرطبقه588866914
رئیس اداره کل سازمان و روشهاعلیرضا ترابیان91085085ساختمان غدیر91086538
رئیس اداره کل تحقيقات و برنامه ريزيغلامرضا طالبیان88309420برج سپهرطبقه888823624
رئيس اداره کل انفورماتيککاوه رزاقی91085010ساختمان غدیر91086509
رئیس اداره کل رعایت قوانین و مقرراتمحمد راهگداز88832814برج سپهر طبقه 1188839537
رئيس اداره کل خدمات نوين بانکيامیرحسین آقامحمدی91085020ساختمان غدیر
رئيس اداره کل حقوقیحمیده سپاسی88839538برج سپهرطبقه988833160
رئیس اداره کل دعاویمسعود کریمی84762865برج سپهرطبقه 988308135
رئیس اداره کل پيگيري و وصول مطالبات کلانحسین سلامتیان قمصری88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئیس اداره کل پیگیری و وصول مطالبات خردمریم السادات سیدی88833151برج سپهرطبقه1088833154
رئيس اداره کل امور کارکنانسید جلال حسینی91085050ساختمان غدیر
رئيس اداره کل رفاهامیر مهدی امینیان91085040ساختمان غدیر
رئيس اداره کل آموزشجهاندار رضائی91085060ساختمان غدیر91086343
رئيس اداره کل اعتباراتمصطفی ضمیری88308950برج سپهرطبقه1688835468
رئیس اداره کل بررسي طرحها و سرمایه گذاریهامجيد فياضي88839544برج سپهرطبقه1588839542
رئیس اداره کل نظارت برطرحها و سرمایه گذاریهاسينا رزاقي88820274برج سپهرطبقه1788305478
رئيس اداره کل سرمايه گذاري و امور شرکتهابهروز اعتمادی88844859برج سپهرطبقه688860502
رئيس اداره کل خارجه88302699برج سپهرطبقه2188835628
رئيس اداره کل ارزافشین خانی88836905برج سپهر طبقه 19 88836909
رئیس اداره کل حسابداری ارزیمهدی کریمیان88834823برج سپهر طبقه 2088836452
فرمانده حوزه مقاومت بسیج بانک صادرات ایرانرضا صدیق88832810برج سپهرطبقه2488832411
مسئول اتحاديه انجمنهاي اسلامي بانک صادرات ایرانمحمد کریم عالم باقري88832810برج سپهرطبقه2488832810
دبير اتحادیه انجمن های اسلامي بانک صادرات ایرانحمداله عظيمي ماسوله84764157برج سپهرطبقه1488828586