ستاد خبری امور حراست و حفاظت
 
ستاد خبری امور حراست و حفاظت
ستاد خبری امور حراست و حفاظت بانک صادرات ایران به صورت شبانه روزی آماده دریافت گزارش ها، شکایات، انتقادات و پیشنهادهای همکاران، مشتریان و مراجعان محترم می باشد.

سامانه دریافت پیامک
پست الکترونیک​
تلفن ثابت
شماره نمابر
صدای سپهر ​- کلید شماره ٦
(مشاوره بانکی،پاسخگویی به سئوالات،شکایت،پیشنهاد و انتقاد)
10006077
hbsi@bsi.ir ​​
٨٨٨٣٦٣٨٠-٨٨٨٣٦٣٨١-٠٢١
٨٨٨٣٣٦٠٣-٠٢١
٠٩٦٠٢