کارت اعتباری همیاران سپهر
کارت اعتباری
تعریف
هدف
خدمات قابل ارائه
کارمزدها و هزينه ها​
فرايند ارائه سرويس

الف : مراجعه حضوری مشتری : ارائه درخواست مشتری اعتبار سنجی توسط شعبه تکمیل پرونده تاییدیا عدم تایید درخواست مشتری طبق ضوابط و قوانین بانک مرکزی در صورت تایید درخواست مشتری مراحل ثبت درخواست و ارسال درخواست انجام گردد.

ب: مراجعه غیر حضوری مشتری : مراجعه مشتری به سامانه شمس و ثبت درخواست ارائه مدارک و بارگذاری مدارک جهت تشکیل پرونده در نهایت تایید و عدم تایید بانک بر اساس ضوابط و قوانین بانک مرحله آخر ثبت درخواست و ارسال درخواست .