ساتنا
​ساتنا
تعریف

​ساتنا يا سامانه تسويه ناخالص آني ، سيستمي است که بر اساس آن مشترياني که داراي حساب در بانک صادرات ميباشند مي توانند در کليه شعب بدون نياز به دريافت چک رمزدار ، چک پول و اسکناس ، وجوه حساب خود را به ساير حسابهاي خود و يا ديگران ، نزد ساير شعب بانکها با نکميل فرم دستور پرداخت منتقل نمايند .

هدف

​​ ​ايجاد و گسترش بانکداري الکترونيکي در کشور و نقل و انتقال وجوه بصورت الکترونيکي در بانکها ​

خدمات قابل ارائه

​جابجائي و انتقال وجه مشتريان بين شعب بانکهاي مختلف بصورت الکترونيکي و بدون نياز به تبادل چکهاي رمزدار ، وجه نقد و ...

امکانات مورد نياز​ ​

​داشتن حساب در بانک صادرات
داشتن شماره شباي صحيح حساب مقصد جهت واريز وجه

​فرم‌هاي مورد نياز

​فرم دستور پرداخت دو نسخه ائي مخصوص ساتنا

​کارمزدها و هزينه ها

​در حال حاضر هيچگونه کارمزد و هزينه ايي ندارد .

​فرايند ارائه سرويس

مراجعه مشتری به يکي از شعب بانک صادرات و دريافت فرم دستور پرداخت حواله ساتنا
تکميل مندرجات فرم دستور پرداخت در 2 نسخه(بانک ومشتری) و ارا ئه آن به همراه مدارک احراز هويت و ساير مدارک به متصدی شعبه(پذيرش صدورحواله ازطريق ساتنا صرفاً ازطريق دستورپرداخت وامضاء فرم آن توسط مشتری امکان پذيرمي باشد)<

توضيحات تکميلي​

​مسئوليت عواقب ناشی از هرگونه خطا يا اشتباه در مندرجات برگ دستور پرداخت بر عهده متقاضی انتقال وجه می باشد دستور پرداخت صادرشده پس از پذيرش آن توسط بانک قطعی و غيرقابل برگشت بوده و بانک متعهد است در تاريخ درخواست شده توسط مشتری وجه را به بانک ذينفع(مقصد)ارسال نمايد.
حواله هاي «ساتنا» حداکثر تا پايان روز کاري که مشتري درخواست داده است به حساب مقصد واريز مي شود. درصورتيکه به هر دليل (مسدودی حساب مقصد، اشتباه در مشخصات حساب مقصد و نظاير آن) امکان واريز وجه به حساب ذينفع ذکر شده در متن دستور پرداخت وجود نداشته باشد بانک مقصد وجه مورد انتقال را حداکثر تا پايان روزکاری بعد به بانک مبدأ عودت خواهد داد .
ارسال دستور پرداخت مشتريان از طريق سامانه ساتنا از مبلغ ١٥٠ ميليون ریال و بيشتر از آن مجاز و امکان پذير مي باشد
سقف مبلغ انتقال وجه بین بانکی ساتنا در سامانه اینترنت بانک برای اشخاص حقیقی، حقوقی و مشترک از تاریخ یکم آذرماه سال ١٣٩٤ تا یک میلیارد ریال افزایش یافته است.