تسهیلات فروش اقساطی مسکن
​عنوان تسهیلات فروش اقساطي مسکن​
​تعریف ​فروش اقساطی در واقع واگذاری عين به بهای معلوم به غير ، به ترتيبی که تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد  .  بانک مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امر مسکن ، واحدهاي امور مسکوني را که مستقيما يا از طريق اعطاي تسهيلات اين بانک احداث شده باشد ، منحصرا بنا به درخواست کتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها بصورت اقساطي در چارچوب ضوابط مربوطه و در صورت موافقت بانک به صورت فروش اقساطي به متقاضي مربوطه واگذار نمايد .
​هدف ​تامين سرمايه اوليه سازندگان مسکن وگسترش مسکن و کمک به خانه دار کردن مردم .
​ویژگیها ​عقدي لازم است .
در صورت تسويه دفعتا واحده ، کل مانده سود مربوط به اقساط زود پرداخت شده به عنوان تخفيف ملحوظ و به ازای هر قسط زودتر از موعد پرداخت شده مبلغ٥٠٠٠ ریال به عنوان کارمزد از متقاضی اخذ می شود .
حداقل يا حداکثر نرخ سود واگذاري واحد هاي مسکوني توسط شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود .
مالکيت مسکن بلا فاصله پس از انعقاد قرارداد به مالکيت خريدار در می آيد.
​موارد اعطاي تسهيلات ​ساخت مسکن
​ضوابط اعطاي تسهيلات ​درخواست کتبي و تعهد متقاضيان مبني بر خريد اينگونه واحدها ، بصورت اقساطي به آنها فروخته مي شود .
بانکها مکلفند قبل از انعقاد قرارداد ، مبلغي از متقاضيان واحد هاي مسکوني به عنوان پيش دريافت نقدا دريافت نمايند . بانکها مکلفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا واحد هاي مسکوني فروخته شده همه ساله حداقل به ميزان مانده مطالبات به نفع بانک بيمه شوند .
​مدارک مورد نياز ​درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام - تصوير برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعاليت تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و يا گواهی اشتغال به کار متقاضی دريافت تسهيلات ،
تصويرسند مالکيت و مبايعه نامه ملک مورد نظر
​کارمزدها و هزينه ها تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد .
٥/٠ در هزار تسهيلات مصوب ( فقط سهم بانک ) در زمان انعقاد قرارداد و بيمه نمودن اموال و وثائق تسهيلات اعطائي طبق آخرين دستور العملهای بانکی .
​مدت باز پرداخت ​به تشخيص بانک و برابر ضوابط و مقررات مربوطه می باشد .
​نحوه باز پرداخت ​وصول قيمت فروش اقساطي واحد هاي مسکوني توسط بانک به اقساط مساوي در سررسيدهاي معين صورت خواهد گرفت .
​نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها ​شعب بانک صادرات ، دستگاههاي خود پرداز ، تلفنبانک ، اينترنت بانک
​وثائق ​شش دانگ واحد مسکوني تا وصول کليه مطالبات بانک در قالب قرارداد رهني به رهن بانک در مي آيد .
​نحوه محاسبه سود يا کارمزد ​---------