تسهیلات فروش اقساطی وسایل تولید ، ماشین آلات و تاسیسات
​عنوان تسهیلات فروش اقساطي وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات​
​تعریف ​فروش اقساطی در واقع واگذاری عين به بهای معلوم به غير ، به ترتيبی که تمام يا قسمتی از بهای مزبور به اقساط مساوی و يا غير مساوی در سررسيد يا سررسيدهای معين دريافت گردد . بانک مي تواند به منظور ايجاد تسهيلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن ، کشاورزي و خدمات ، اموال منقول را بنا به درخواست کتبي متقاضي و تعهد او مبني بر خريد و مصرف و يا استفاده مستقيم وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات مورد درخواست خريداري نموده و با اخذ وثائق لازم به صورت اقساطي به مشتري بفروشد .
​هدف ​رفع نياز سرمايه اي واحد هاي توليدي ( صنعتي ، معدني ، کشاورزي ) و خدماتي از لحاظ وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات .
​ویژگیها ​قرارداد لازم الاجرا مي باشد .
استفاده اين نوع تسهيلات در امور بازرگاني و شخصي و نظاير آن مجاز نمي باشد .
مالکيت ماشين آلات پس از انعقاد قرارداد به مالکيت خريدار مي آيد .
مشتريانی که قبل از سررسيد تسهيلات اقدام به تسويه کامل بدهی خود بصورت دفعتا واحده نمايند مشمول تخفيف معادل ٩٠ % کل مانده سود در زمان تسويه کل قرارداد قرار ميگيرند .
​موارد اعطاي تسهيلات ​تامين وسايل توليد ، ماشين آلات و تاسيسات برای طرحهای توليدی ،کشاورزی ، صنعتی ، معدنی و خدمات.
​ضوابط اعطاي تسهيلات ​عمر مفيد ماشين آلات مورد نظر مي بايست بيش از يکسال باشد .
متقاضی می بايست بصورت واقعی نسبت به خريد ماشين آلات اقدام و از آن در محل مورد مصرف استفاده نمايد.
اعطاي تسهيلات به منظور خريد ماشين آلات دسته دوم ساخت داخل و خارج از کشور در بخشهاي مختلف اقتصادي ممنوع مي باشد .
​مدارک مورد نياز ​درخواست کتبی متقاضی جهت اخذ وام -  تصوير برابر اصل شده هرگونه مدارک مربوط به محل فعاليت ، کليه موافقت نامه ها و مجوزهای فعاليت متقاضی دارای اعتبار ( آخرين پروانه بهره برداری ، پروانه ساخت ، پروانه کسب ، کارت بازرگانی و ... ) صادره از سوی مراجع ذيصلاح ، پيش فاکتور خريد
حقيقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی و مستندات شغلی و يا گواهی اشتغال به کار متقاضی دريافت وام و ضامن ، يک برگ از قبوض آب / برق / گاز يا تلفن
حقوقی : تصوير برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی مديران و امضاء داران و ضامن ، تصوير برابر اصل شده اساسنامه شرکت ، شرکت نامه ، اظهار نامه ثبت شرکت ، آگهی تاسيس به همراه آگهی روزنامه مربوط به تاسيس ، آگهی آخرين روزنامه رسمی -اظهار نام مالياتی مربوط به دو دوره مالی گذشته
​کارمزدها و هزينه ها تهيه گزارش اطلاعات اعتباري اشخاص حقيقي ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقي ٢٥٠٠٠٠ ریال مي باشد .
٥/١ در هزار تسهيلات و تعهدات ( ٥/. در هزار به هنگام پذيرش و الباقی در زمان انعقاد قرارداد ) و بيمه اموال و وثائق تسهيلات اعطائي مطابق با بخشنامه های جاری بانک می گردد .​
​مدت باز پرداخت ​به تشخيص بانک و برابر ضوابط و مقررات مربوطه می باشد .
​نحوه باز پرداخت ​وصول تسهيلات از مشتري دفعه واحده يا با اقساط مساوي و يا غير مساوي در سررسيدهاي متوالي يا غير متوالي مجاز مي باشد .
​نحوه بازپرداخت تسهيلات از طريق درگاهها شعب بانک صادرات ، دستگاههاي خود پرداز ، تلفنبانک ، اينترنت بانک ​
​وثائق ​معادل اصل تسهيلات به علاوه سود متعلقه وثائق اخذ مي گردد . در اين عقد انواع وثائق و تضمينات به تشخيص بانک قابل دريافت مي باشد . وثائق اخذ شده در مقابل خطرات ناشي  از آتش سوزي ، انفجار ، صاعقه ، سيل و زلزله توسط مشتري و به نفع بانک بيمه مي شوند .
​نحوه محاسبه سود يا کارمزد ​------------