پریدن از روی نوار فرمان ها
پیوند به محتوای اصلی
SiteMap
RSS
جستجو
BlindEdition
English
09602

بخش دسترسی سریع

 
تسهیلات مشارکت مدنی
تسهیلات مشارکت مدنی
تعریف

در آمیختن سهم الشرکه نقدی و غیر نقدی بانک و مشتری حقیقی یا حقوقی بر طبق قرارداد و به صورت مشاع و به منظور انتفاع طرفین .

هدف

مشارکت مدنی قابل پرداخت در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) بازرگانی (‌داخلی ،‌صادرات و واردات ) و خدماتی می باشد . ( به منظور گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی ، بازرگانی و خدماتی )

ویژگی ها
موارد اعطاي تسهيلات

​مشارکت مدنی در بخشهای تولیدی ( صنعتی ، معدنی ، کشاورزی و مسکن ) ، بازرگانی ( داخلی صادرات و واردات ) و خدماتی کاربرد دارد .

ضوابط اعطاي تسهيلات
مدارک مورد نیاز
کارمزدها و هزينه ها

تهیه گزارش اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی ١٢٥٠٠٠ ریال و اشخاص حقوقی ٢٥٠٠٠٠ ریال می باشد .کارمزد تهیه گزارش کارشناسی ، ارزیابی ماشین آلات ، ساختمان و سایر کارمزدهای متعلقه طبق آخرین دستور العملهای بانک .اموال و وثائق تسهیلات اعطائی مطابق با بخشنامه های جاری بانک بیمه می گردد .٥/٠ در هزار تسهیلات و تعهدات ( ٥/. در هزار به هنگام پذیلرش و الباقی در زمان انعقاد قرارداد )

مدت باز پرداخت

مدت بازپرداخت تابع ضوابط و مقررات مربوط به نوع مصرف تسهیلات و به تشخیص بانک خواهد بود

وثائق

در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی سفته باشد ، می بایستی به میزان ١٠٠% تعهدات مالی مشتری (‌سهم الشرکه بانک + حداقل سود مورد انتظار بانک ) سفته اخذ شود و در صورتیکه پشتوانه تسهیلات اعطائی وثیقه ملکی باشد ،‌به میزان اصل سهم الشرکه بانک به انضمام سود متعلقه بایستی در رهن بانک قرار گیرد. که متناسب با ریسک اعتباری مشتری و به تشخیص بانک تعیین می گردد .

نحوه محاسبه سود يا کارمزد