سپرده سرمایه گذاری تامین جهیزیه
شرایط حساب
اين طرح به منظور پاسخگویي به دور انديشي و برنامه ريزي اقتصادی براي آينده مالي مطلوب جهت پرداخت وجهي است که در تعهد مرد بوده و دارای ارزش مالی مي باشد ، طراحي شده و مي تواند با هدف بهره مندي از سود سپرده هاي بانكی و تشکيل سرمايه قابل توجهي از پس انداز هاي خرد جهت تشکيل سرمايه اي چشمگير پس از ازدواج افتتاح گردد.
   ١. نرخ سود اين سرمايه گذاري مطابق با نرخ سود سپرده هاي بلندمدت متناظر مصوب بانک مرکزي  در هر دوره تعيين مي گردد.
  ٢. مدت اين نوع سپرده گذاري از يک تا ٢٠ سال ويا بيشتر مي باشدکه هر سال يکبار تمديد مي گردد.
  ٣. سرمايه گذاري بصورت يکجا و يا اقساطي امکانپذيرمي باشد.
  ٤. سود سپرده هاي سرمايه گذاري به صورت ماهانه محاسبه و حسب اعلام مشتري مجددا" در همان حساب سرمايه گذاري خواهد شد .
  ٥.  حداقل مبلغ جهت افتتاح حساب ١,٠٠٠,٠٠٠ ریال مي باشد.
  ٦. تعـــيين ميزان و تعداد اقساط و سرمايه پايان دوره (بجز قسط اول) با ضريبي ٢٠٠,٠٠٠ ریال به عهده سپرده گذار  مي باشد .
  ٧. درصورت توقف جريان سپرده گذاري سود حاصله متناسب با مدت، براي سپرده هاي اندوخته شده تا پايان دوره محاسبه و سرمايه پايان دوره نيز متناسب با اقساط پرداخت شده خواهد بود.
 ٨. تأخير يا عدم پرداخت اقساط شامل هيچگونه جريمه اي نبوده و موجب عدم محاسبه سود سپرده هاي ماه هاي قبل نخواهد شد.
  ٩. امکان پرداخت اقساط از طريق سيستم پرداخت اينترنتي وجود خواهد داشت .
 ١٠. واريز چند قسط بصورت يکجا امکان پذير است .
 ١١. افتتاح اين حساب تحت هر شرايطي به نام زوجه صورت پذيرفته اما پرداخت اقساط توسط زوج يا زوجه امکان پذير است.
 ١٢. محاسبه ذيل براي سرمايه گذاري با مبلغ اوليه يک ميليون ریال و اقساط دوميليون ریال با فرض عدم برداشت از حساب صورت پذيرفته وسرمايه شامل  اصل و سود مي باشد .
توجه: براساس بخشنامه شماره ١٤/١٠٠/٩٠-١ مورخ ٩٠/٠٣/٠٧ امور شعب بانک، به اطلاع مي رساند قابليتهاي طرح گنجينه سپهر در راستاي جلب رضايت مندي مشتريان به شرح ذيل افزايش يافته است:
١- افتتاح حساب مشترک گنجينه سپهر براي متقاضيان امکان پذير شد.
٢- حداقل مبلغ جهت پرداخت اقساط از مبلغ ٢٠٠ هزار ریال به مبلغ ١٠٠ هزار ریال يا ضريبي از آن اصلاح شد.
٣- برداشت هر مبلغي از موجودي حساب در هر زمان براي مشتريان با رعايت حداقل مانده يک ميليون ریال امکان پذير شد.